Privacy beleid Plaatselijk Belang Brammershoop

Protocol privacy beleid van   “Plaatselijk Belang Brammershoop” te Eeserveen

 Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679)

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt per 25 mei 2018 van organisaties een aantal antwoorden die in het privacy beleid moeten worden opgenomen.

 1. Het doel van het bewaren van de persoonsgegevens (ledenbestand) is het naar behoren laten functioneren van de vereniging. Hierbij valt te denken aan het rondsturen van mededelingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen, het innen van contributie.
 2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De volgende persoonsgegevens zijn in een bestand opgenomen en daar is een overzicht van:

          Naam, adres, postcode, woonplaats, bankrekeningnummer, telefoonnummer(s) en Email adres, .

          Op de presentielijst bij bijeenkomsten komen alleen de namen van de leden voor.

          In de Email berichten van het bestuur worden de geadresseerden uitsluitend in BCC opgenomen.

 1. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard zoals godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, genetische en biometrische kenmerken. Onder deze laatste vallen vingerafdrukken, stem, handschrift, geometrie van de handomtrek en scans van netvlies, iris en gelaat. Er is geen wettelijke uitzonderingsregel van toepassing.
 2. In de bevestigingsmail/brief op de aanmelding van het lidmaatschap wordt het lid geïnformeerd over hoe de adresgegevens worden bewaard en dat de gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt. Ter bevestiging dat de leden kennis hebben genomen van dit privacybeleid wordt gevraagd dit te mailen naar de secretaris van Plaatselijk Belang Brammershoop.

           Rechten leden:

      6. Leden hebben het recht op dataportabiliteit. Dit is het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een                    organisatie van hen heeft. Zij hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te              verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om hun toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of     bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.
Verder kunnen de leden gebruik maken van het recht op vergetelheid. Indien men gebruik maakt van dit recht zullen alle persoonlijke gegevens direct worden verwijderd vanaf het moment dat deze rechtshalve niet meer nodig zijn. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of “vergeten” van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van Plaatselijk Belang Brammershoop.
Op aanvraag bij de secretaris krijgt het lid inzage in de van hem geregistreerde gegevens. Hierbij zullen de gegevens van anderen onleesbaar worden gemaakt.

 1. De adres gegevens worden bewaard op de computers van de secretaris en van de penningmeester.  Bovengenoemde gegevens worden bewaard en opgeslagen zolang men lid is. Na overlijden of opzegging  worden de gegevens uit de bestanden verwijderd.
 2. De secretaris maakt regelmatig een back-up van het gegevensbestand en zendt een kopie daarvan aan de penningmeester.
 3. Het document is beveiligd met een wachtwoord. De PC en of laptop is adequaat beschermd door betaalde virus- en of malware programma’s.
 4. De secretaris en de penningmeester hebben toegang tot de bestanden met de persoonsgegevens.
 5. De secretaris is de door het bestuur aangewezen functionaris voor het uitvoeren van de persoonsgegevens bescherming binnen de organisatie.
 6. Er worden geen overeenkomsten afgesloten met derden die de persoonsgegevens willen benutten voor eigen gebruik.
 7. Bij mogelijke datalekken zal de secretaris zodra hij is geïnformeerd, de leden op de hoogte stellen van het datalek.